Travip đi Ấn Độ lần này là lần thứ 5. Công nhận có duyên với đất nước này ghê. Cứ muốn đi hoài luôn. Lần đầu đi là