Mình đã đến Penang 3 lần và mỗi lần lại tìm kiếm được mấy chỗ hay ho. Đây là những điểm mình đã ghé qua và thấy rất